header iamge

Ungas spelvanor

Statistiken är hämtat från CAN:s rapport "Skolelevers drogvanor 2014"

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, undersöker ungdomars spelvanor.

Den senaste undersökningen visar tydligt att killar spelar mer än tjejer. Drygt 20 (22,1) procent av killarna i årskurs 9 anger att de spelat om pengar de senaste 12 månaderna. I gymnasiet (årskurs 2) anger drygt 30 procent av killarna att de spelat om pengar under samma period.

 

En oroväckande utveckling är att spelandet på övriga spel via Internet, det vill säga annat än poker eller casino, ökat under perioden. År 2012 angav 14 % av pojkarna i gymnasiet att de spelade på denna typ av spel oftare än någon gång i månaden, år 2005 var denna andel 5 %.

 

I CAN-studien konstaterar man att det könsstereotypiska mönstret av spelande om pengar är påfallande bland eleverna i årskurs 9 och gymnasiets år 2. I samtliga mått på spelande är pojkarna mer representerade än flickorna. Vad gäller åldrar kan det också konstateras att spelandet inte alltid ökar från årskurs 9 till gymnasiets år 2, snarare är det så att många olika spelformer minskar i utbredning mellan årskurserna. Dessa resultat pekar på att preventiva insatser främst bör inrikta sig på pojkar och vid en tidpunkt innan årskurs 9.

 

Utvecklingen av spelande om pengar 2012–2015

Andelen elever som spelat om pengar de senaste 12 månaderna minskar mellan åren 2012–2015, såväl i årskurs 9 som i gymnasiets år 2 och såväl bland pojkar som bland flickor. Bland pojkarna i årskurs 9 minskar denna andel från knappt 25 % år 2012 till drygt 22,1 % år 2015. Under motsvarande period minskar andelen som spelar om pengar bland pojkarna i gymnasieskolan från 33 % till knappt 30 %.

 

Läs hela CAN- rapporten, klicka här.