header iamge

Att arbeta förebyggande och lyfta spelfrågan i skolan

Skolans arbete inom spelfrågan har inte någon väldefinierad plats i skolans verksamhet. I kursplanerna finns inga mål uppsatta som anger hur undervisningen ska bedrivas, vilket medför att spelfrågan riskerar att ”falla mellan två stolar” när skolan planerar och genomför sin verksamhet. Det krävs därför att varje skola tar ansvar och själv skapar en bra miljö för arbetet med spel om pengar. I detta avsnitt behandlas ett urval av de viktigaste kriterierna för att skolan ska lyckas med sitt arbete kring frågan.

Skolplaner och arbetsplaner
För att skapa en röd tråd i skolans arbete förespråkas att en plan med tydliga och utvärderingsbara mål tas fram. Processen för att arbeta fram detta får gärna vara bred och omfatta alla i skolan samt föräldrar och intresseorganisationer på orten. Du kan även ladda ner vårt förslag kring en spelpolicy här!

 

Resurser
Personalen som ansvarar för arbetet med arbetet bör vara väl insatt i vad det är som gäller kring spel om pengar. Skolan bör avsätta ekonomiska och/eller personella resurser som är tillräckliga för att planera, genomföra och följa upp undervisningen eller arbetet. Därtill bör skolan ha tillgång till, och använda, moderna läromedel som bygger på affektiva samt elevaktiva metoder och arbetssätt.

 

Kompetensutveckling
Skolan bör ha en långsiktig och planerad kompetensutveckling inom det hälsofrämjande arbetet som även involverar den pedagogiska personalen. Kompetensutvecklingen bör baseras på skolans, arbetsenheternas och de enskilda medarbetarnas behov.

 

Förhållningssätt
I likhet med skolplaner och arbetsplaner för arbetet bör personalen ha ett genomtänkt och reflekterande förhållningssätt till undervisningen. Undervisningen bör ha en hög status på skolan och kom ihåg att ledarens motivation och kompetens har stark påverkan på hur väl målen uppnås.

 

 

Organisation
Arbetet kräver att skolan har en personell organisation som säkerställer långsiktighet med hälsofrämjande frågor. Med det menar vi att skolan bör göra sig mindre beroende av enskilda eldsjälar, engagerad elevvårdspersonal eller externa medverkande.

 

Regler och handlingsprogram
Skolan ska ha tydliga och välkända regler om vad som gäller spel om pengar i och anslutning till skolan. Till reglerna, som följs upp och kontrolleras, ska tydliga och väl förankrade handlingsprogram kopplas.

 

Samverkan
Undervisningen bör ske i samverkan mellan olika ämnen, arbetsenheter och personalkategorier. Skolan ska samverka med föräldrar och organisationer i närsamhället. Det är viktigt att dessa parter informeras om skolans målsättningar och strategier samt involveras i det långsiktiga arbetet.

 

Undervisningen
Undervisningen bör ske utifrån fakta- värderings- och beteendeaspekter. Undervisningen bäddas förslagsvis in som en del i ett bredare hälsokoncept och är främjandeorienterad snarare än riskfokuserad. I skolans undervisning kan även frågor om barn i familjer med missbruksproblem behandlas.

 

Elevmedverkan
Undervisningen bör utgå från elevernas förutsättningar, erfarenhet och situation. Arbetssättet bör vara elevaktiverande och därmed engagera eleverna aktivt i skolans arbete. Därtill ska skolan systematiskt försöka uppskatta hur eleverna uppfattar undervisningen samt vilken inverkan undervisningen har på elevernas kunskaper, attityder och beteenden.

 

Uppföljning
Skolan bör dokumentera, följa upp och utvärdera sina insatser inom det detta arbete. Mätningen ska då ske på ett sätt som är relevant i förhållande till uppsatta mål och valda strategier. Utvärderingen utgör en grund för en fortlöpande omprövning av arbetsplanen. Eventuella resultat kommuniceras förslagsvis ut till föräldrar och närsamhälle.

 

Ny lag 2018 – nytt ansvar för kommuner, landsting och regioner
Kommuner, landsting och regioner ska arbeta för att förebygga spelmissbruk. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Länsstyrelsen stödjer aktörerna i arbetet.

 

Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det innebär att kommuner, landsting och regioner ska förebygga spelproblem. De ska också erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Personer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem.